Poskytované služby a Expertizy Zkušební laboratoř Přístrojové vybavení Laboratoř EHAKL Biomechanická laboratoř
Věda a výzkum
Projekty Publikace
Laboratoř integrity konstrukcí a designu materiálu

Laboratoř SIMD je orientována na studium mechanického chování konstrukcí a konstrukčních částí v provozních podmínkách a analyzuje příčiny vzniku degradačních procesů konstrukčních materiálů.

Laboratoř disponuje souborem trhacích zařízení pro stanovení pevnosti na miniaturních tělesech při zjišťování lokálních mechanických charakteristik, ale i zařízení pro testování pevnosti konstrukčních částí ve skutečné velikosti. V laboratoři lze stanovit mikro i nanotvrdost v lokalizovaném objemu materiálu, ale také provádět standardní zkoušky tvrdosti. Odolnost proti šíření trhlin v konstrukcích při reálných stavech napjatosti se zjišťuje zkouškami houževnatosti jak při kvazistatickém, tak i při dynamickém namáhání. Napěťově-deformační charakteristiky a charakteristiky houževnatosti jsou využívány pro výpočty životnosti konstrukcí při působení extrémně vysokých nebo nízkých teplot, při vysokorychlostním dynamickém rázu nebo při časově proměnlivém zatěžování. Mikrostrukturní příčiny poškozování materiálu se studují na optickou, konfokální nebo scannovací elektronovou mikroskopií. Laboratoř provádí expertizy posouzení příčin porušení konstrukcí a konstrukčních částí, navrhuje opatření k prodloužení jejich životnosti a ke zvýšení bezpečnosti.

Aktuality

Profesor Daisuke Ito na CPIT

Na šestiměsíční vědecko – výzkumný pobyt zavítal do Centra pokročilých inovačních technologií Prof. Daisuke Ito ze spřátelené Faculty of Engineering Yokohama National University. Pobyt se uskutečňuje na základě dlouhodobé kooperace mezi oběma pracovišti zakotvené v Memorandum of understanding podepsané rektory obou univerzit již v roce 2003. Pan Prof. Ito se zabývá ...
CPIT-1-clanek-profesor_Ito.pdf
Poskytované služby a Expertizy
 • Zkoušení mechanických vlastností materiálů (Mechanická zkušebna)

  Zkoušení mechanických vlastností materiálů (Mechanická zkušebna)
 • Tahová zkouška při různých teplotáchod -70 do + 900 °C
 • Zkouška rázem v ohybu při teplotách od -70 do 200 °C
 • Zkouška lomové houževnatosti
 • Zkouška šíření únavové trhliny dle Parise
 • Zkouška nízkocyklové/vysokcyklové únavy
 • Zkouška CTOD
 • Zkouška ohybem
 • Zkoušení statické tuhosti pryží
 • Zkoušky dynamických vlastností
 • Vysokorychlostní tahová zkouška od 1 do 20 m/s
 • Metalografické zkoušky (Metalografická laboratoř)

  Metalografické zkoušky (Metalografická laboratoř)
 • Zkoušení tvrdosti (HV HRC, HB, Knoop)
 • Nanoindentace (zkouška tvrdost, scratch test, modulus mapping, AFM režim)
 • Makroskopická/mikroskopická kontrola struktury (makro/mikro leptání)
 • Stanovení fázového složení/ strukturní rozbory
 • Stanovení mikročistoty
 • Expertizní činnosti

 • Fraktografická analýza lomových ploch
 • Stanovení drsnosti/topografie povrchu pomocí konfokální mikroskopie
 • Posuzování příčin porušení
 • Tenzometrická měření
 • Měření deformací optickou/laserovou metodou
 • Měření zbytkové napjatosti odvrtávací metodou
 • NDT - měření akustické emise
 • NDT - kapilární zkouška
 • NDT - měření ultrazvukem
 • Technické výpočty
 • Návrh a provedení tepelného zpracování
 • Indukční ohřev
 • Výroba

 • Řezání
 • Soustružení
 • Frézování
 • Výroba zkušebních těles a přípravků
Přístrojové vybavení
Únavový stroj INOVA FU-O-350-1700-V1
 • Tah/Tlak dynamicky 350 kN
 • Tah/Tlak Staticky 400 kN
 • Maximální pístová rychlost bez zátěže 0,12 m/s
 • Světlá šířka mezi sloupy 1000 mm
 • Světlá výška mezi upínači 900 mm
 • Hloubka stolu 900 mm
 • Maximální zdvih válace 170 mm
 • Jmenovitý zdvih válce 150 mm
 • Pracovní zdvih válce +-75 mm
 • Nominální síla +-350 kN
Biaxiální únavový stroj INSTRON 8802
 • Tah/tlak ~100 kN
 • Kroutící moment až 1000 Nm
 • Maximální pozice pístu +-75 mm
 • Frekvence zatěžování ~30 Hz
 • Teplotní komora do 900 °C
 • Snímač protažení vzorku
 • Snímač rozevření
 • Snímač zúžení
Vysokorychlostní trhací stroj INSTRON VHS
 • Maximální dynamická zatěžovací síla 80 kN
 • Maximální síla při cyklickém zatěžování +-68 kN
 • Rychlost posuvu od 1 m/s do 20 m/s
 • Rozsah zkušebních teplot -100 °C – 350 °C
 • Možnost zkoušky tříbodovým ohybem
Trhací stroj Zwick/Roell Z150
 • Maximální zatěžovací síla +-150 kN
 • Rozsah zkušebních teplot -80°C – 300 °C
 • Snímač protažení vzorku
 • Snímač rozevření
Charpyho kladivo LabTest CHK
 • Kladivo 300J
 • Kadivo 15-30J
 • Instrumentace dle ČSN EN ISO 179-2
 • Výměnné břity a podpěry ČSN, ASTM
 • Teplotní a chladící komora od -70 °C do 300 °C
Instrumentovaný tvrdoměr Zwick ZHU 2,5
 • Maximální síla zatěžování +- 2,5 Kn
 • Měření tvrdost HV, HRC, HB, KNOOP
 • Záznam síly a pozice při zatěžování
 • Možnost provádění miniaturních tahových zkoušek
Metalografický mikroskop OLYMPUS GX51
 • Objektivy 5x, 10x, 50x, okulár 10x
 • Metalografická pozorování
 • DP73 - Olympus 17.28 MP digitální barevná kamera
 • Software pro analýzy IMAGE-PRO PREMIER 9.2
 • 2x 4k monitory (s výsokým rozlišením) pro detailní pozorování struktur
Konfokální mikroskop OLYMPUS Lext 3100
 • Zvetšení 120x - 14400x
 • Rozlišení v ploše až 120 nm
 • 3D zobrazení v několika módech
 • Prostorová rekonstrukce a pozorování 3D povrchů
 • Hodnocení morfologie, mikrostruktury, povrchových defektů a opotřebení
 • Hodnocení fraktografických rysů lomových ploch
Stereomikroskop Olympus SZX 10
 • Zvětšení 0,63 – 6,3x
 • Prostorová pozorování vzorků<
 • Zdroj studeného osvětlení KL 1500 LCD Olympus KL1500 LCD
Řádkovací elektronový mikroskop ASPEX PSEM Explorer
Metalografické vybaveni
 • Metalografická pila Struers Secotom 10
 • Zalévací lis Struers Citopress 10
 • Poloautomatická bruska/leštička Struers Tegra systém
 • Elektrolytická leštička Struers Lectropol – 5
 • Přesná váha T-scale 300M
Nanoindentor HYSITRON TriboIndentor TI 950
 • Tvrdost
 • Youngův modul
 • Lomová houževnatost
 • Indentační vpich
 • Nanoindentace
 • Scratch testy povrchů
 • Hodnocení mechanických parametrů povrchů
 • In-situ SPM skenování povrchu indentačním hrotem
Fotografické vybavení
 • Canon EOS 40D, Canon EOS 5D Mark II
 • Foto kamery
 • Rozlišení 10/20 Mpx
Měřící počítač National instruments PXI
Ultrazvuk SONATEST
 • Nedestruktivní zkoušení ultrazvukem dle norem EN 473 a EN 1479 v kvalifikační skupině 1. Lze analyzovat výkovky, odlitky, plechy, svary za účelem detekce: polohy a velikosti trhlin, dutin a jiných nehomogenit, měření tloušťky stěny.
Termokamera ThermoPro™ TP8
 • Rozsah teplot -20 do 800 °C
 • Senzitivita 0.08 °? při 30 °?
 • Rozlišení IR detektoru 320 x 240 pixel
 • Teplotní měření v reálném čase
 • Ir-analýza
Souprava pro měření ekustické emise Physical Acoustics
 • 2 kanály
 • Snímače s magnetickým držákem
 • Nedestruktivní zkouška
 • Identifikace vzniku únavového lomu
 • Odhad životnosti a dobu do inicializace trhliny
Vysokofrekvenční indukční ohřev HFR
 • Výkon: 25 KW
 • Tepelné zpracování pomocí indukce (indukční ohřev)
 • Indukční ohřev během zkoušek
 • Možnost použití různých typů cívek
Měřící souprava pro analýzu zbytkové napjatosti RESTAN (MTS 300)
 • Mobilní měřící sestavou
 • Odvrtání otvoru mechanicko-optickým zařízením
 • Odvrtávání v jednom kroku či po dílčích krocích minimální hloubky 0,01 mm v závislosti na předpokládaném průběhu zbytkových napětí
 • Měření uvolněných deformací při odvrtávání v jednotlivých hloubkách na základě změřených uvolněných deformací vyhodnocení velikosti zbytkových napětí dle metod:
 • norma ASTM STANDART E837-08 uniform stress, norma ASTM STANDART E837-08 non-uniform stress integrální metoda, Kockelmannova metoda
BEZKONTAKTNÍ METODA MĚŘENÍ DEFORMAČNÍHO POLE - Dantec Q100
 • Digitální obrazový korelační systém, optické bezkontaktní měření deformačního pole. Měření v reálném čase. Bezkontaktní měření deformací.
BEZKONTAKTNÍ METODA MĚŘENÍ DEFORMAČNÍHO POLE - Dantec 3D ESPI System Q-300
 • Digitální laserový korelační systém, optické bezkontaktní měření 3D napěťového a deformačního pole
 • Senzitivita 0.03 - 1µm
 • Rozsah měření: 10 - 100 µm/krok v závislosti na směru měření
 • Bezkontaktní měření napětí a deformace
CNC Frézka HAAS MINIMILL
 • 4 osy obrábění
 • Výroba vzorků a přípravků pro zkoušky mechanických vlastností
CNC Soustruh HAAS ST10
 • 4 osy obrábění
 • Poháněné nástroje
 • Výroba vzorků a přípravků pro zkoušky mechanických vlastností
Tenzometrická měření
Vývoj jednočipových průmyslových měřících zařízení
 • AVR Atmega 328P
 • Arduino
 • WEB a MySQL
Žihací kalicí pece
 • Žíhací/popouštěcí pec LAC max. 850 °C
 • Kalící pec LAC max 1400°C
 • Vzduchová atmosféra
 • Digitální programová regulace a záznam
3D SCANER Limess 3D scann – DIGITALIZACE POVRCHŮ
 • Přesnost 10-4 z měřené oblasti
 • Rozsah 100cm2 – 5m2
 • Snadný přenos zařízení
 • Stanovení geometrických odchylek výlisků. Převod do CAE systémů
Aplikační listy
Kontakty
Ing. Mareš Vratislav
Horsák Lukáš
Brumek Petr
 • Dodací adresa
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, útvar 9330
 • Studentská 19/6203
 • 708 33 Ostrava-Poruba
 • +420 597 329 313
 • simd@simd.cz
 • Fakturační adresa
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • 17. listopadu 15/2172
 • 708 33 Ostrava-Poruba
 • +420 597 329 313
 • simd@simd.cz
© 2016 tomas.novak@cyty.eu Všechna práva jsou vyhrazená.

Projekty

KódNázev projektuPředmět výzkumuObdobí řešení
2A-2TP1/023

Výzkum materiálu, výrobních technologií a metodik ověřování nádob pro skladování a transport vodíku, zemního plynu a bioplynu včetně stanovení podmínek používání

Výzkum a vývoj zkušebních metod a modelů predikce životnosti pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dvojkolí. Tyto metody musí umožnit verifikaci vývoje dvojkolí pro vysokorychlostní vlakové jednotky s provozní rychlostí nad 300 km/hod v co nejkratší dob

2007-2009

FI-IM5/251

Vývoj čidla pro měření teploty taveniny Al

Cílem projektu je způsob řešení umožňující dlouhodobé využití snímače v kombinaci s tepelnou trubicí, která vytváří jeho ochrannou jímku. Ona sama pak bude dostatečně chráněna vznikajícími nánosy. Kovová trubice bude na rozdíl od keramických materiálů dostatečně houževnatá při odstraňování případných nadměrně ulpívajících nánosů strusky.Použijeme tepelnou trubici ve tvaru duté trubky s uzavřeným dnem, ke kterému umístíme teplotní snímač. Vytvoříme tak chlazenou jímku teplotního snímače. Takto chráněný teplotní snímač pak můžeme ponořit do taveniny. Kondenzační část, která vyčnívá z taveniny, chladíme. Teplotní snímač umístěný v hrotu tepelné trubice bude snímat nejvyšší teplotu trubice, shodnou s teplotou taveniny. Trubice pak bude sama sebe chladit. Vznikne tak rozdíl teplot na povrchu trubice ve styku s taveninou, který zapříčiní lokální tuhnutí taveniny. Tím se vytvoří vrstvička pevného hliníku, který bude chránit trubici před nepříznivými vlivy chemicky agresivní taveniny

2008-2010

2A-1TP1/107

Nové technologie zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti tlakových systémů a ocelových konstrukcí

Výzkum nových technologií navrhování, monitorování a vyhodnocování spolehlivosti a bezpečnosti tlakových systémů, ocelových konstrukcí válcovacích stolic a listů. Uplatnění nově navržených výsledků výzkumu tvorby designových kritérií navrhování konstrukcí a zařízení zvyšuje jejich bezpečnost nejen při statickém a časově proměnlivém dlouhodobém zatěžování, ale i při krátkodobém přetížení teplotou nebo dynamickým rázem, ke kterému může dojít při mimořádných událostech, jakými jsou přírodní katastrofy nebo teroristické útoky. V této souvisloti jsou v projektu navrhovány nové metody kvantifikace zbytkové únosné bezpečnosti jen po nezbytbě nutnou dobu evakuačních prací.

2006-2011

GA 101/07/1569

Nové metody designu spolehlivosti a bezpečnosti ocelových konstrukcí a tlakových systémů

Projekt je orientován na výzkum nových metod navrhování ocelových konstrukcí a tlakových systémů s vyšší úrovní spolehlivosti a bezpečnosti. Vychází ze simulace působení degradačních procesů konstrukčních materiálů, založené na výsledcích monitoringu stavu konstrukce během její exploatace. Využití těchto metod nejen při designu nových konstrukcí, ale i při odhadu zbytkové životnosti může vést k výrazným ekonomickým úsporám. Nové konstrukční metody jsou založeny na pravděpodobnostních analýzách vztahumikrostrukturních parametrů oceli a jejich mechanických vlastností a simulují s využitím moderních statistických metod úroveň lokalizovaného poškození konstrukce v jejích kritických místech až po mezní stav selhání. Technické využití těchto metod umožňuje řízenou kontrolu spolehlivosti a bezpečnosti konstrukcí a zařízení ve vztahu k provozním podmínkám, strukturnímu stavu a mechanickým vlastnostem konstrukčních materiálů a době provozu. Řešení projektu má kromě těchto zásadních i další neméně

2007-2009

FT-TA5/143

Optimalizace technologických parametrů a chemického složení legovaných ocelí s vysokými užitnými charakteristikami

Projekt řeší výzkum a vývoj nových značek ocelí, případně optimalizace užitných vlastností a vliv analýz vybraných prvků u dosud vyráběných značek ocelí s cílem snížit spotřebu dezoxidačních a legujících přísad. Současně bude optimalizována technologie odsíření oceli, což přispěje ke zlepšení čistoty oceli. Následně bude proveden výzkum a vývoj nových jakostních stupňů trubek využitelných pro náročnější prostředí, zejména s vyšším obsahem sirovodíku. Zavedením výroby těchto značek ocelí dojde ke zvýšení užitných vlastností bezešvých trubek a pásů k růstu přidané hodnoty a růstu objemu exportu. Průběžný výzkum a vývoj optimalizačních fyzikálně-matematických modelů bude zajišťovat statistické hodnocení vzájemných souvislostí mezi chemickým složením, technologickými parametry, mikrostrukturními charakteristikami a vybranými mechanickými vlastnostmi legovaných ocelí s vysokými užitnými charakteristikami, používaných při výrobě bezešvých trub a pásů

2008-2010

2A-TP1/110

Zkušební metody a modely predikce životnosti pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dvojkolí

Výzkum a vývoj zkušebních metod a modelů predikce životnosti pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dvojkolí. Tyto metody musí umožnit verifikaci vývoje dvojkolí pro vysokorychlostní vlakové jednotky s provozní rychlostí nad 300 km/hod v co nejkratší době dle technické specifikace výrobců kolejových vozidel a požadavků železničních drah. Řešení dílčích problémů modelování životnosti dvojkolí a jeho dílů předpokládá přínos v oblasti aplikovaného výzkumu životnosti kol a náprav (únavová životnost desky kola a kontaktní únava jízdní plochy kola v podmínkách provozního namáhání) a vlivu tepelného a mechanického namáhání na jejich mechanické vlastnosti a odolnost proti porušení. Optimalizace chemického složení a mikrodesingu materiálů dvojkolí.

2008-2011

FR-TI1/086

Nové přístupy navrhování energetických zařízení a ocelových konstrukcí s vysokými užitnými parametry

Projekt je zaměřen na identifikaci poškozovacích dějů zařízení, na přístupy pro navrhování zařízení s vysokými užitnými parametry a metody vyhodnocení zkoušek mechanických vlastností. Rozvoj nových a modifikace stávajících postupů matematicko-kvantitativního popisu poškozovacích dějů. Rozvoj metod typu Fitness for Service a Risk Based Inspection pro prokazování integrity konstrukce a bezpečnosti provozu tlakových a procesních zařízení a ocelových konstrukcí. Vytvoření databázového zázemí projektu. Experimentální získání chybějících vstupních dat. Počítačová podpora pro plánování údržby, termínů a rozsahu obnov zařízení za využití diagnostických údajů. Využití metod soft computing. Modifikace postupů stanovení zbytkové doby technického života zařízení systémem DIALIFE-G. Optimalizace výběru nedestruktivních metod. Využití poznatků a pravděpodobnostního přístupu při návrhu nových zařízení s vyššími užitnými a bezpečnostními parametry.

2009-2012

FR-TI3/051

Výzkum a vývoj konstrukčních prvků vysokotlakých čerpadel

Cílem je vyvinout a vyrobit prototyp nové generace vysokootáčkových vysokotlakých čerpadel abnormálních parametrů s výsokou účinností a extrémně vysokou spolehlivostí a životností. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je vyvinout výpočtové metody umožňujícíc stanovit skutečné rezonanční (kritické) otáčky mokrého rotoru včetně optimální volby materiálu rotujicích těsnicích spár, což umožní rychlé a bezpečné navrhování generačně nových vysoce spolehlivých strojů. Výzkum proudění a dynamických vlastností kapalinové vrstvy v různých typech těsnicích spar rotorů čerpadel a jejich vliv na dynamické chování pružných mokrých rotorů. Vývoj výpočtových metod umožňujících co nejpřesnější výpočet dynamiky rotorů a tím i spolehlivosti chodů vysokootáčkových strojů včetně volby materiálového provedení rotujicích těsnicích spar

2011-2013

MSM 6198910013

Procesy přípravy a vlastnosti vysoce čistých a strukturně definovaných speciálních materiálů

Výzkumný záměr je směrován na komplexní řešení problematiky procesů přípravy, studia vlastností a degradace vysoce čistých a strukturně definovaných speciálních materiálů. Zahrnuje a propojuje všechny etapy spojené s přípravou materiálů krystalizačními pjejí rafinaci, koncentrační a teplotní homogenizaci, tepelné procesy při krystalizaci, difuzní a segregační děje, pevnostní vlastnosti materiálů při vysokých teplotách. Nedílnou součásti procesů přípravy vybraných materiálů je diagnostika případných vad,mikrostruktury, procesy odměšování, stanovení chemického složení, fyzikálně metalurgických parametrů a mechanických vlastností. Výsledky těchto hodnocení a jejich správná interpretace vzhledem k přípravě materiálů bude zajišťována zpětnou vazbou pro násloptimalizace procesu krystalizace jednotlivých typů materiálů. Řešení je zaměřeno na studium procesů na fázovém rozhraní tavenina-krystal, popis těchto dějů z fyzikálně-chemického, termodynamického a kinetického hlediska tvorby struktury materiálů, teplo

2005-2011

CZ 1.05/21.00/01.0040 (CED0040/01/01)

Regionální materiálově technologické výzkumné centrum – vedoucí Programu 4 – Nové zdroje pevnosti a houževnatosti konstrukčních ocelí pro náročné technologické aplikace

Cílem projektu Regionálního materiálově technologického výzkumného centra je vybudovat laboratoře a týmy, které budou vyvíjet, připravovat, zkoumat a optimalizovat pokročilé materiály a technologie jejich přípravy pro aplikační sféru. Činnost RMTVC bude zaměřena na přípravu vysoce čistých materiálů, speciálních slitin, biomedicínských materiálů, vývoj materiálů pro vysokoteplotní aplikace a energetiku, přípravu materiálů progresivními technologiemi práškové metalurie (magnetické materiály, frikční materiály, kompozitní materiály, apod.), přípravu nanokrystalických materiálů na bázi neželezných kovů, jejich slitin a ocelí přopravených extrémní platickou deformací, výzkum pochodů v tekuté fázi probíhajících v reaktorech majících vliv na užitné vlastnosti materiálů, fyzikální a matematické modelování procesů tváření materiálů včetně kování a aplikace získaných poznatků na výzkum a vývoj technologie tváření komponent pro zařízení jaderné energetiky.

2010-2013

TA0211179

Nové metody hodnocení úrovně poškození materiálů při odhadu zbytkové životnosti konstrukcí

Projekt řeší nové přístupy v hodnocení pevnostních charakteristik a lomové houževnatosti konstrukčních částí. Aplikace navržených metod má výrazné ekonomické efekty. Zásadní předpokládané výsledky navrhovaného projektu spočívají v možnostech řízeného ovládání spolehlivosti a bezpečnosti stávajících zařízení a konstrukcí ve vztahu ke stavu struktury a podmínek zatěžování. Nejen výrobci, ale i provozovatelé tlakových systémů a ocelových konstrukcí mohou využitím výsledků řešení projektu uplatnit nové progresivní metody designu při snižování hmotnosti konstrukce, avšak bez újmy na jejich bezpečnosti a spolehlivosti. Monitorování stupně poškození konstrukce umožňuje poměrně velmi přesně predikovat vznik mezního stavu konstrukce s výraznými ekonomickými dopady. To umožňuje vyloučit neplánovanou odstávku, způsobenou poruchou nebo havárií. Navrhovaný komplexní systém hodnocení spolehlivosti a bezpečnosti zařízení v závislosti na čase a provozních podmínkách může najít uplatnění i při hodhodnocení zbytkové životnosti. Uplatnění tohoto systému při hodnocení zbytkové únosnosti konstrukcí narušených v důsledku vzniku mimořádmimořádných událostí, kdy je nutné zajistit bezpečnost konstrukce jen po nezbytně nutnou dobu, může mít nejen významné ekonomické přínosy, ale také v záchraně lidských životů. Výsledky budou proto v tomto smyslu obecné a bude je možno využít i pro jiné výrobní obory.

2012-2016

LE13011

Vytvoření kanceláře konsorcia PROGRES 3 na podporu přeshraniční spolupráce

Účelem projektu je zajištění chodu kanceláře tak, aby byly vytvářeny podmínky k maximálnímu propojení jednotlivých univerzit v oblasti vědy a výzkumu s možností efektivnějšího využití výzkumného potenciálu zainteresovaných univerzit a zlepšení vzájemné informovanosti nejen na univerzitách, ale i ve všech čtyřech regionech. Díky dokonalému poznání partnerů formou navrhovaných aktivit a zaměřením se na jednotlivé vědní disciplíny, bude možné v rámci stanoveného cíle formovat platformy v oblasti Materiálů, Energetiky a životního prostředí a Bezpečnostního výzkumu a vytvářet silné specializované týmy v jednotlivých platformách. To povede ke zvýšení účasti v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a v bilaterálních projektech a dalších aktivitách. Neméně důležité je i zvýšení mobilit akademických pracovníků, studentů a začínajících vědecko-výzkumných pracovníků.

2013-2016

MK933452B

Nové metody hodnocení spolehlivosti ocelových konstrukcí energetických zařízení vystavených působení degradačních procesů

Cílem projektu je prohloubení stávající vědecko-výzkumné spolupráce Yokohama National University – Faculty of Engineering a JNES, transfer poznatků v oblasti materiálového inženýrství na pracoviště VŠB TUO spojená s rozvojem laboratoří vybudovaných za podpory fondů EU, v rámci řešení projektů OP VaVpI, jakým je projekt Regionálního materiálově technologického centra, pracoviště Centra pokročilých a inovačních technologií a nebo projektu Nové metody hodnocení úrovně poškození materiálů při odhadu zbytkové životnosti konstrukcí TA ČR. Tyto aktivity spadají do Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací za účelem podpory vytváření a rozvoje kvalitních týmů v oblasti výzkumu a vývoje.

2014-2015

Publikace

FAJKOŠ , R., STRNADEL, B., Zima, R. Fatigue limit of induction hardened railway axles Metal 2014, s.587-593

STRNADEL, B., BRUMEK, J. Effect of tensile test specimen size on ductility of R7T steel Metal 2013, s. 560-566

STRNADEL, B. Local characteristics of ductile fracture surface in spheroidized steels Metal 2014,s.59-62

STRNADEL, B. Local characteristics of ductile fracture surface in spheroidized steels Journal of Alloys and Compounds Volume 606, 2014, s 3-6

JUAN XIONG, PENG GUO, YAXUAN CAI, STRNADEL. B., BRUMEK, J., YUNBIN HE, HAOSHUANG GU Structural, magnetic and nanomechanical properties in Ni-doped AlN films Journal of Alloys and Compounds Volume 606, 5 september 2014 , s..55-60

STRNADEL, B., HLAVÁČ, L., GEMBALOVÁ, L. Effect of steel structure on the declination angle in AWJ cutting,. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2013, roč. 64, č. JAN 2013, s. 12-19.

STRNADEL, B., FERFECKI, P., ŽIDLÍK, P. Statistical characteristics of fracture surfaces in high-strength steel drop weight tear test specimens. Engineering Fracture Mechanics, 2013, roč. 112, č. NOV 2013, s. 1-13.

STRNADEL, B., BRUMEK, J. The Size Effect in Tensile Test of Steels. In American Society of Mechanical Engineers, Pressure Vessels and Piping Division (Publication) PVP. Volume 6 B. New York : ASME, 2013, s. pp. V06BT06A058.

FAJKOŠ, R., BRUMEK, J., BONČEK, R. Ověřená technologie indukčního kalení náprav. 2011.

FAJKOŠ, R., BRUMEK, J., MAREŠ, V. Ověřená technologie výroby UZOR 20 (přístroj pro Univerzální zkoušku ohybem za rotace 20 mm). 2011.

FAJKOŠ, R., BRUMEK, J., STRNADEL, B. Ověřená technologie aplikace nátěrového systému na nápravy železničního dvojkolí. 2011.

FERFECKI, P., ZAPOMĚL, J. EVALUATION OF THE COMPUTATIONAL SIMULATIONS OF NONLINEAR VIBRATION OF ROTORS SUPPORTED BY HYDRODYNAMIC BEARINGS. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní, 2010, roč. LVI, č. 2, s. 65-72.

FERFECKI, P., SIKORA, R., PORUBA, Z. Numerical simulation of feedback controlled fluid-induced instabilities in rotor system supported by hydrodynamic bearings. Archives of Control Sciences, 2010, roč. 20, č. 3, s. 287-301.

FERFECKI, P., FOJTÍK, F., HALAMA, R., HAJDUK, D. Numerické zkoumání vlivu tvaru okrajové části opěrného válce na napjatost a porušování. Hutnické listy, 2010, roč. LXIII, č. 2, s. 72-77.

FERFECKI, P., ŽIDLÍK, P. Počítačová rekonstrukce fázového prostoru z časového průběhu – RFP. 2010.

FERFECKI, P., ŽIDLÍK, P. Počítačové vyhodnocení fraktální dimenze odezvy rotorové soustavy - PFD. 2010.

ŽIDLÍK, P., FERFECKI, P. Software pro opakovatelnou obrazovou analýzu hodnocení podílu houževnatého lomu – OPHL. 2010.

NOVÁK, T. SMAT – popisná statistika. 2010.

NOVÁK, T. SMAT – vývoj výrobních nákladů. 2010.

NOVÁK, T., TICHÝ, R. SMAT – pravděpodobnostní model. 2010.

TICHÝ, R. STATIX - pravděpodobnostní model. 2010.

ŽIDLÍK, P., FERFECKI, P., STRNADEL, B. DEVELOPMENT OF ALGORITHMS FOR EVALUATION OF FRACTURE SURFACES OF DROP WEIGHT TEAR TEST. In Pešková, K. METAL 2010. Rožnov pod Radhoštěm : Tanger, 2010, s. 495-500.

ŽIDLÍK, P., NOVÁK, T. Software pro skládání datových matic s překryvem. 2010.

ŽIDLÍK, P. Počítačové předzpracování záznamu signálu akustické emise. 2010.

ŽIDLÍK, P. Počitačová parametrizace signálu akustické emise. 2010.

ŽIDLÍK, P., VYLEŽÍK, M. Software pro analýzu topografických charakteristik povrchu v nanoměřítku.. 2010.

VYLEŽÍK, M., ŽIDLÍK, P. Software pro stanovení mezilamelární vzdálenosti perlitu. 2010.

VYLEŽÍK, M., BRUMEK, J. Software pro stanovení odolnosti proti abrazivnímu porušení železničního kola. 2010.

GRÖPLOVÁ, K., BÁBKOVÁ, P., ČABANOVÁ, K., KUKUTSCHOVÁ, J., VACULÍK, M., MATĚJKA, V., ČAPKOVÁ, P. Testing The effects biodeteriorations green algae Chlorella vulgaris on samples with photoactive composites kaoline/TiO2. In 2th International Conference NANOCON 2010. Ostrava : Tanger, 2010, s. 451-455.

BÁBKOVÁ, P., MATĚJKA, V. Laser scanning confocal microscopy as a powerful tool for fracture surface characterization. Manufactoring Technology, 2010, roč. 10, č. 150, s. 75-78.

KOVÁŘ, P., PŘIKRYL, J., SCHRÖFEL, A., MATĚJKA, V., BYDŽOVSKÝ, J., MELICHAR, T., HAUER, T., BÁBKOVÁ, P. Správkové hmoty s fotokatalytickým účinkem.. Materiály pro stavbu, 2010, roč. 16, č. 7, s. 18-21.

KOVÁŘ, P., PŘIKRYL, J., SCHRÖFEL, A., HAUER, T., BYDŽOVSKÝ, J., MELICHAR, T., MATĚJKA, V., BÁBKOVÁ, P. Hmoty s fotokatalytickým účinkem určené k opravám betonových povrchů.. Zpravodaj WTA CZ, 2010, roč. 6, č. 1-2, s. 36-39.

BRUMEK, J., STRNADEL, B., DLOUHÝ, I. LOCAL APPROACH IN MECHANICAL PROPERTIES PREDICTION. In METAL 2010. Rožnov pod Radhoštěm : Tanger, 2010, s. 490-494.

BRUMEK, J., STRNADEL, B., DLOUHÝ, I. Use of genetic algorithm for identification of nonlinear constitutive material models. Chemické listy, 2010, roč. 2010, č. 104, s. 299-302.

MACUROVÁ, K., TICHÝ, R. SAFETY ASSESSMENT OF PRESSURE VESSELS. In Pešková, K. METAL 2010. Rožnov pod Radhoštěm : Tanger, 2010, s. 427-431.

FERFECKI, P., ŽIDLÍK, P. Programový systém digitalizace lomové plochy – PSD. 2010.

FERFECKI, P., ŽIDLÍK, P. Software pro opakovatelnou analýzu hodnocení podílu houževnatého lomu - SPHL. 2010.

FERFECKI, P., ŽIDLÍK, P., STRNADEL, B. FRACTURE SURFACE DIGITIZING OF SPECIMEN FROM DROP-WEIGHT TEAR TEST. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní, 2009, roč. LV, č. 3, s. 59-66.